Agilist
Süsteemianalüüs
Viime läbi süsteemianalüüsi

Süsteem on ühel eesmärgil loodud omavahel seotud objektide terviklik kogum. Niisiis on süsteemil neli tähtsat komponenti: ühine eesmärk, detailsed objektid, objektide omavaheline seotus ning kogumi terviklikkus. Neist tuleneb süsteemianalüüsi - süsteemi võimalikult täpse kirjeldamise - protsess: eesmärgi ja funktsionaalsuse kirjeldamine ➛ objektide defineerimine ➛ seoste määratlemine.

Samas defineeritakse infosüsteemi sageli ka teistmoodi. Näiteks WhatIs.com (TechTarget) järgi on infosüsteem inim- ja tehniliste ressursside kogum, mis teeb võimalikuks kas kogu või osa ettevõtte jaoks vajaliku informatsiooni säilitamise, analüüsimise, kasutamise ja jagamise. Ehk süsteem ei ole piiritletud oma funktsionaalsuse, objektide ja nendevaheliste seostega, vaid kirjeldus hõlmab süsteemiga seotud kõikvõimalike tehniliste nõuete ja inimressursside aspekte, mis on süsteemi toimimise jaoks vajalikud. Sel juhul peaks ka süsteemianalüüs lisaks käsitlema kõikvõimalikke süsteemiga seotud kaudseid aspekte. Siiski on välja kujunenud tava, et suur osa tehnilisi otsustusi jääb infosüsteemi arenduse faasi, kus on selleks vajalik tehniline pädevus. Süsteemianalüüs lähtub ülaltoodud süsteemi kitsamast mõistest. Ja seda süsteemi lõppkasutaja vaatenurgast.

Süsteemianalüüsi tulemiks on tavapäraselt analüüsidokumentide kogumik, mis hõlmab kas osa või kõiki järgmiseid teemasid: analüüsi üldaruanne, protsesside ülevaade, andmevahetuse ülevaade, kasutusjuhud (kõige suurem osa), andmete kirjeldus ja andmemudel (staatilisena või prototüübina). Sõltuvalt süsteemi eripärast võib eelnimetatud loetelu ka teistsugune olla.

Võiks küsida, et miks ei võiks ideeloojad, kellel on süsteemi toimimine peas välja mõeldud ja nad praktiliselt kujutavad süsteemi vaimusilmas juba ette, ise süsteemianalüüsi kirja panna? Lihtne vastus on, et tavapäraselt on neil põhitöö, mis nõuab tähelepanu ja ei jäta analüüsi kirjapanemiseks aega. Lisaks peab süsteemianalüütik olema tõeliselt süstemaatiline inimene... ja seda enamasti juhi tasemel ideeloojad ei ole (mis ongi väga hea, sest vastasel juhul ei tuleks neilt üllatuslikult häid ideid). Süstemaatiline tähendab seda, et analüüs peab olema algusest lõpuni järjepidev, mis puudutab kirjelduse täpsust, olulisust, täielikkust, ajakohasust ja programmeeritavust.

Kokkuvõtvalt on süsteemianalüüs sild ärivajaduste ja programmeerijate vahel – analüütik paneb kirja ärivajadused sellises vormingus, milles need on infosüsteemi arendajatele arusaadavad ja programmeeritavad. Kui teeme süsteemianalüüsi valmis, tundub idee juba tõesti käegakatsutav!